• اهواز - جاده قدیم اهواز خورمشهر - کیلومتر هفتم​
  • ۳۶۷۳۹۶۵۷ ۶۱ ۹۸+
  • ۹۱۶۶۲۳۰۴۴۵ ۹۸+ محمدپور
  • ۹۱۳۱۳۱۰۵۰۳ ۹۸+ معین
  • info[at]kpcco.ir
  • ceo[at]kpcco.ir